1. Nếu đã set password trong phpmyadmin cho MySQL thì phải vào C:\wamp\apps\phpmyadmin3.4.9\config.inc.php để set lại password field trong đó.
 2. Nhớ add thư mục mysql/bin vào Environment Variables để có thể gọi mysql từ bất cứ đâu trong command line
 3. Mở Command Prompt
  cd “C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.20\bin”
  mysql -u USERNAME -p
  (Enter password:…)
 4. show databases;
  use DATABSE
 5. source SQL_FILE_LOCATION;

Đây là link tới Dictionary Lookup để download file sql

Nhớ là check trong source/trunk/wiktionary_setup, và chạy file lookup.sql để tạo table lookup trước khi làm bước 5.

Kết nối Python và MySQL

Trang kitebird có hướng dẫn “Writing MySQL Scripts with Python DB-API”

Trang này để download Windows distributions của MySQLdb, mình sẽ không mất công compile nữa.

Còn siêng siêng thì có thể đọc hướng dẫn của Yun Fu để tự build MySQLdb. Mình giờ không có Visual Studio, mà làm biếng cài quá, nên thôi lấy cái người ta làm sẵn để xài luôn 🙂

Để viết script trong Python, thì mình thấy trang Tutorial Points có nhiều ví dụ minh họa cho các trường hợp insert, select, delete… Nhờ trang này mà mình đã viết xong Python script để select vài columns từ database rồi.

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.